Používanie webových stránok

Prevádzkovateľom internetových stránok www.mooneton.com (ďalej len „webové stránky“) je spoločnosť Mooneton s.r.o.

IČO: 53099834, so sídlom Radvanská 29, 974 05 Banská Bystrica, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 38910/S, ktorá je v súlade so slovenským zák. č. 185/2015 Z.z.(autorský zákon) oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto webovým stránkam (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Prístup na webové stránky a ich následné použitie je prevádzkovaný za nasledujúcich pravidiel použitia webových stránok (ďalej len „pravidlá“). Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia webové stránky (ďalej len „užívateľ“). Webové stránky sú bezplatne verejne prístupné. Užívateľ vyjadruje bezvýhradný súhlas s pravidlami v plnom znení tým, že vstúpi na webové stránky či akýmkoľvek spôsobom použije akúkoľvek informáciu umiestnenú na webových stránkach prevádzkovateľa. Pravidlá môžu byť prevádzkovateľom kedykoľvek aktualizované tak, že bude dátum aktualizácie vyznačený na ich poslednej strane.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľovi patria všetky autorské práva k celému obsahu, ktorý prevádzkovateľ umiestňuje na webové stránky, vrátane dizajnu stránok, grafiky, všetkých vyobrazení a textu, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na webových stránkach.

Obsah webových stránok  je chránený naším autorským právom a môže byť chránený právami ďalších osôb. Obsah nemôžete meniť, kopírovať, šíriť ani používať k akémukoľvek účelu bez nášho písomného súhlasu. Obzvlášť je zakázané sprístupňovanie fotografií a textov umiestnených na webových stránkach.

Názvy a označenia výrobkov, tovarov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

My ako držiteľ autorských práv máme právo domáhať sa, aby bolo upustené od zásahu do našich autorských práv a požadovať stiahnutie neoprávneného obsahu. Ďalej máme právo požadovať primerané odškodné za spôsobenú ujmu.

Obsah webových stránok má iba informatívny a nezáväzný charakter. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií uvedených na webových stránkach. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť informácie na webových stránkach.

Užívateľ

Pri používaní Webových stránok je Užívateľ povinný ctiť autorské práva prevádzkovateľa k webovým stránkam.

Užívateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní webových stránok bude riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, dobrými mravmi a týmito pravidlami a nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno ani práva spoločnosti prevádzkovateľa a ani ostatných užívateľov.

Užívateľ najmä nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto webových stránok, využívať ich alebo sa pokúsiť využiť na prenášanie škodlivých súborov, snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto webových stránok, narušovať štandardnú prevádzku a celistvosť webových stránok alebo brániť či obmedzovať prístup iných užívateľov na tieto webové stránky.

Osobné údaje

Spoločnosť Mooneton s.r.o. je prevádzkovateľom osobných údajov užívateľa. Prevádzkovateľ zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov, a to v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov zverejnenými na týchto webových stránkach. Osobné údaje užívateľov sú považované za dôverné a nie sú poskytované žiadnym tretím osobám, s výnimkou dodávateľa zásielky a okrem prípadov, kedy takáto povinnosť vyplýva prevádzkovateľovi z právnych predpisov Slovenskej republiky, či z právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu o uložení takejto povinnosti.

Spracúvané osobné údaje, rozsah, doba spracovania a právne dôvody tohto spracovania sú detailne uvedené a vysvetlené v sekcii Ochrana osobných údajov.

Zodpovednosť

Prípadné riziká plynúce Užívateľovi z používania webových stránok, sú v plnej miere nesené na strane užívateľa a prevádzkovateľ za ne nenesie akúkoľvek zodpovednosť. Najmä, nie však výlučne, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť za prípadnú nefunkčnosť, nedostupnosť či zlú dostupnosť webových stránok a služieb na nich ponúkaných, či zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť použitím dát obsiahnutých na webových stránkach. Prevádzkovateľ však prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zabránil vzniku a šírenia vírusov na webových stránkach.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, popr. inú formu propagácie učinenú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom webových stránok a ani za obsah internetových stránok patriacich tretím osobám, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom odkazu na webových stránkach.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia webové stránky aktualizovať, upravovať, modifikovať, dopĺňať, alebo inak meniť údaje obsiahnuté na stránkach, a to vrátane týchto pravidiel. Užívateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami pravidiel. Ak užívateľ pokračuje v používaní webových stránok prevádzkovateľa po vykonaní zmien týchto pravidiel, má sa za to, že so zmenami súhlasí bez výhrad.

Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 1. 1. 2022

 

Ďalšie informácie

Vážime si Vašej dôvery, a preto radi odpovieme na Vaše prípadné otázky týkajúce sa používania internetových stránok www.mooneton.com. V prípade, že máte akékoľvek otázky, prosím neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom emailu na adrese: info@mooneton.com