Odstúpenie od zmluvy

Storno kúpnej zmluvy

Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy ešte pred odoslaním, a to telefonicky na telefónnom čísle +421 940 026 226 alebo emailom na adrese info@mooneton.com s predmetom ,,ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY".

V prípade, že bola objednávka už zaplatená bude táto suma kupujúcemu bezodkladne zaslaná späť na účet, z ktorého bola platba prijatá po obdržaní zrušenia objednávky.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak chce toto právo využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
 3. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 4. Tovar z odstúpenej objednávky spotrebiteľ nesmie poslať na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 5. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 6. Tovar nesmie byť nijako mechanicky ani funkčne poškodený.
 7. Tovar nesmie javiť známky užívania.
 8. Tovar musí obsahovať všetky jeho súčasti, komponenty a musí byť dôkladne zabalený a ochránený pre dopravné a skladové účely.
 9. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Priemerné náklady na vrátenie sa pohybujú od 5 do 15 €.
 10. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 11. Ak zákazník odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s touto zmluvou o kúpe tovaru.

V Banskej Bystrici dňa 1.1.2022