Všeobecné obchodné podmienky

Názov spoločnosti: Mooneton s.r.o.
Ulica a popisné číslo: Radvanská 6137/29
Mesto a PSČ: 974 05 Banská Bystrica
Štát: Slovenská republika
IČO: 53099834
DIČ: 2121262330
IČ DPH: SK2121262330

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 38910/S

Kontaktné údaje:

tel. č.: +421 940 026 226

mail: info@mooneton.com

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1. 

​Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

​Základné ustanovenia

​Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • ​osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené pre podnikateľov. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým je podnikateľ sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, spôsobom dopravy, platby a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, či patentov Predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kvalita tovaru

​Betónové výrobky sú vyrobené zo špeciálnej vysoko pevnostnej vláknami vystuženej betónovej zmesi. Tento materiál je odolný, mrazuvzdorný a má svoj charakteristický vzhľad. Povrch je hladký s jemnými farebnými odlišnosťami vo svojej ploche, na ktorej sa môžu vyskytovať vzduchové póry a jemné praskliny. Používaním môže dochádzať k ďalším jemným zmenám, môžu sa objaviť mikrotrhliny, vzduchové póry, prípadne malé farebné odlišnosti. Všetky tieto zmeny vyplývajú z charakteristiky materiálu a nemajú žiadny negatívny vplyv na funkčnosť.

Samotná betónová zmes je vodonepriepustná, napriek tomu sa jedná o porézny materiál a rovnako ako aj prírodný kameň je potrebné ju povrchovo ošetriť. Betónové výrobky mooneton sú ošetrené špeciálnou paropriepustnou impregnáciou, ktorá bola vyvinutá na tento účel. Táto impregnácia je vhodná na styk s potravinami a zabezpečuje, aby samotný materiál mohol dýchať a bol zároveň vysoko nenasiakavý. Pri dlhodobom zaťažení vodou (viac ako 10hod stáleho zaťaženia) môže dôjsť k stmavnutiu povrchu. Toto stmavnutie sa pri vysušení začne strácať a väčšina plochy sa vráti do pôvodného stavu. V určitých prípadoch sa môže stať, že takto znovu vysušené oblasti budú vykazovať jemné stmavnutie avšak nijako neovplyvňujú funkčnosť výrobku.

Výrobky sa vyznačujú vysokou pevnosťou povrchu napriek tomu sa nesmú pri čistení používať abrazívne či iné drsné predmety ako aj brúsne pasty a pod. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy. Aby sa predišlo poškodeniu či poškriabaniu povrchovej úpravy, používajte pri krájaní na povrchu betónových výrobkov vhodné podložky na to určené. Výrobky nepreťažujte a nevystavujte nárazom.

Povrch je dobre odolný voči pôsobeniu agresívnych látok, ktoré sa bežne vyskytujú v domácnosti ako napr. ocot, víno, kečup, ovocné šťavy a ďalšie. Napriek tomu neodporúčame vystavovať povrch dlhodobému (viac ako 10 hod) pôsobeniu týchto látok. V žiadnom prípade povrch nevystavujte pôsobeniu rozpúšťadiel, riedidiel, priemyselných chemikálii a podobne agresívnym látkam.

Povrch je krátkodobo odolný do 150°C napriek tomu pre zachovanie dlhodobého vzhľadu a funkčnosti je odporúčané povrch vystavovať takémuto zaťaženiu čo najmenej a používať podložky.

Balenie tovaru

​Výrobky sú balené v kartónových krabiciach a ako výplň a ochrana je použitá polystyrénová, prípadne iná výplň.

Každé balenie obsahuje návod na používanie, údržbu a čistenie produktov.

Kúpna zmluva jej spravovanie, prijatie a uzatvorenie.

​Návrhom kúpnej zmluvy je objednávka Kupujúceho, kúpna zmluva sa stáva záväznou a uzatvorí sa akonáhle Kupujúci a Predávajúci súhlasia s týmto návrhom a do platnosti sa dostane akonáhle Kupujúci obdrží od Predávajúceho potvrdenie objednávky. V momente ako Kupujúci obdrží správu o potvrdení objednávky vznikajú medzi nimi vzájomné práva a povinnosti, Kupujúci je informovaný o reklamačnom poriadku a obchodných podmienkach internetového obchodu v prílohe správy o potvrdení objednávky ako aj na internetových stránkach www.mooneton.com. Potvrdenie sa realizuje na diaľku využitím komunikačných prostriedkov ako je - elektronická pošta, webové sídlo, telefón alebo ponukový katalóg. Kúpna zmluva je tak uzavretá na diaľku, jej potvrdenie sa vykonáva bez fyzickej prítomnosti Predávajúceho a spotrebiteľa. Uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú na uzatvorené kúpne zmluvy internetového obchodu na internetovej stránke www.mooneton.com (ďalej už “internetový obchod"). Spotrebiteľ internetového obchodu vyjadruje pomocou označenia poľa na konci objednávky, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami vychádzajúcimi z kúpnej zmluvy internetového obchodu a porozumel im v plnom rozsahu a na základe tohto úkonu s nimi súhlasí.

Spravovanie Kúpnej zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami vychádzajúcimi zo zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon č. 102/2014 Z.z.”) a konkrétnymi obchodnými podmienkami (ďalej “OP”) upravujúcimi náležitosti pri ich uzatvorení a realizácii.

Ochrana osobných údajov

​Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že sa osobné údaje kupujúceho nebudú inak zverejňovať, alebo poskytovať tretej osobe a pod. Výnimkou je konkrétna situácia súvisiaca s platobným stykom a distribúciou objednaného tovaru spotrebiteľovi, kde spotrebiteľ uvádza svoje meno, číslo a dodaciu adresu. Predávajúci sa zaväzuje k tomu konať tak, aby neboli zneužité osobné a dôverné údaje kupujúceho, aby subjekt neutrpel ujmu na svojich právach, taktiež dbá o ochranu osobného a súkromného života subjektu.

Dobrovoľne poskytnuté osobné údaje kupujúcim predávajúcemu slúžia účelu sprostredkovania objednávky a marketingových akcií predávajúceho, následne sú zhromaždené, spracované a uchované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení do doby pokiaľ kupujúci nevyjadrí písomne svoj nesúhlas s týmto spracovaním zaslaným na mail info@mooneton.com. Kupujúci má právo prístupu ku svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Dotknutá osoba má právo v zmysle § 28 zákona č. 122/2013:

 • na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie či sú alebo nie sú jej osobné údaje
 • vyžadovať informáciu, akým spôsobom sú jej osobné údaje spracúvané
 • vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje
 • vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • vyžadovať likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú spracúvané, ak došlo k porušeniu zákona
 • vyžadovať blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
 • na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu,­ využívaniu ­ poskytovaniu svojich osobných údajov a žiadať ich likvidáciu v prípade, že sú tieto údaje bez jej súhlasu spracúvané a využívané na účely priameho marketingu

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis, či digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie v súlade so zákonom č. 1222013 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

Sme užívateľom aplikácie Remarketing od spoločnosti Google, vďaka ktorej predajca disponuje informáciami o pohybe zákazníka na stránke www.mooneton.com, na základe tejto aplikácie sa zákazníkom zobrazuje reklama našej spoločnosti. Tento proces nezaznamenáva osobné informácie návštevníka stránky, len jeho pohyb, tieto informácie sa následne ukladajú v internetovom prehliadači a spoločnosť Google ich načítava za účelom zobrazenia reklamy na iných internetových stránkach. Toto správanie môže zákazník zrušiť na stránkach spoločnosti Google alebo podľa návodu na stránke Network Advertising Initiative (v angličtine).

Informácie o cene tovaru a jeho dostupnosti

Informácie o tovare uvádzané v ponuke katalógového listu internetového obchodu. Obrázky a farby pri produktoch sú ilustračné a nemusia zodpovedať skutočnosti. Cena tovaru v sebe zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Spotrebiteľ je informovaný o aktuálnej cene tovaru vrátane ceny dopravy priamo na stránke v hlavnej karte zvoleného produktu, taktiež aj v nákupnej zóne pri zvolení spôsobu dodania tovaru. Spotrebiteľ je upovedomený o tom, že dostupnosť  tovaru sa môže líšiť od dostupnosti uvedenej v internetovom katalógu obchodu. Akciový tovar je možné si zakúpiť do vypredania zásob a pokiaľ sa stav uvedeného výrobku inak nezmení.

Objednanie tovaru

​Tovar je možné objednať prostredníctvom internetovej stránky www.mooneton.com alebo emailom 24hodín 7dní v týždni. Tovar je možné objednať aj telefonicky a to v pracovné dni od 8:00 do 16:00
na tel. č. +421 940 026 226

Spotrebiteľ si tovar uvedený v katalógu internetového obchodu www.mooneton.com objednáva nasledovne:

 • Vloženie tovaru do košíka a vytvorenie objednávky.
 • Ak ste si vybrali tovar a variantu, vložte ho do košíka kliknutím na tlačidlo Do košíka alebo tlačidlo Kúpiť. Obsah nákupného košíka si môžete kedykoľvek skontrolovať a upraviť kliknutím na ikonu Košík v pravej hornej časti stránky.
 • Množstvo objednávaného tovaru môžete zmeniť úpravou v poli počtu kusov a cena sa automaticky prepočíta.
 • Skontrolujte obsah košíka.
 • Potvrďte, že ste sa oboznámili so Všeobecnými obchodnými podmienkami a s pravidlami ochrany osobných údajov a kliknite na Pokračovať k objednávke.
 • Tu si vyberiete spôsob doručenia a dodaciu adresu.
 • Po uskutočnení výberu spôsobu doručenia a vyplnenia dodacej adresy kliknete na tlačidlo Pokračovať na dopravu.
 • V tomto bode si vyberiete konkrétny spôsob dopravy. V prípade, že plánujete použiť dobierku ako spôsob platby, je nutné vybrať možnosť kuriér - platba na dobierku. Následne kliknete na Pokračovať na platbu.
 • V tomto kroku si vyberiete spôsob platby. Vybrať si môžete Dobierku, Platbu kartou prostredníctvom platobnej brány Stripe, na Predfaktúru alebo v prípade osobného odberu Hotovosť.
 • Informácie ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
 • Pokiaľ nakupujete na firmu, je potrebné vyplniť Firemné údaje.
 • Následne kliknete na tlačidlo Skontrolovať objednávku, kde si skontrolujete zakúpené položky, spôsob platby, spôsob doručenia, adresu doručenia a Celkovú sumu objednávky.
 • Objednávku potvrdíte a odošlete stlačením tlačidla Dokončiť objednávku s povinnosťou platby.
 • Vaša objednávka sa odosiela do nášho systému a začína jej spracovanie.
 • Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu na uvedenú e-mailovú adresu zaslaný automaticky generovaný e-mail naším systémom o prijatí objednávky, avšak tento e-mail ešte neznamená uzavretie kúpnej zmluvy.
 • Následne bude kupujúcemu zaslaný e-mail ,,Potvrdenie objednávky", ktorým nastáva uzavretie kúpnej zmluvy.

​Viazanosť ponukou a stornovanie objednávky

​Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru po celý čas od doby potvrdenia objednávky elektronickou správou s obsahom potvrdenia objednávky v internetovom obchode na stránkach www.mooneton.com až do času uplynutia lehoty na dodanie.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky alebo jej časti pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípadoch:

 • dôvod vypredania, alebo nedostupnosti tovaru,
 • dôvod, že sa už tovar nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila jeho cena,
 • dôvod neschopnosti zabezpečiť doručenie tovaru predajcom spotrebiteľovi v lehote určenej obchodnými podmienkami.

O stornovaní objednávky je kupujúci preukázateľne informovaný telefonicky, alebo e-mailom. V prípade predčasnej úhrady tovaru, alebo len jej časti mu budú finančné prostriedky bezodkladne vrátené na ním uvedený účet, pokiaľ sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak. K uzavretiu kúpnej zmluvy v tomto prípade nedôjde. Všetky objednávky prijaté internetovým obchodom www.mooneton.com sú záväzné.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak je predmetom kúpnej zmluvy dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť predávajúcemu a to poštou na adresu predávajúceho alebo elektronicky na emailovú adresu info@mooneton.com s predmetom ODSTÚPENIE OD ZMLUVY najneskôr v posledný deň určenej lehoty, ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa.

Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť tento formulár ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.
Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci. 
Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Adresa pre doručenie tovaru a odstúpenia od zmluvy:

​Mooneton s.r.o., Radvanská 29, 974 05 Banská Bystrica

V prípade, v ktorom je odstúpenie od zmluvy preukázateľne a výslovne dojednané so súhlasom spotrebiteľa, spotrebiteľ tak stráca právo a nemôže odstúpiť od zmlúv:

 • ak bol spotrebiteľ riadne poučený o tom, že na základe jeho požiadaviek sa mu dostalo poskytnutej služby, vďaka ktorej stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že pokiaľ dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

Právo odstúpenia od zmluvy kupujúceho (podnikateľa)

Ak nebolo dohodnuté inak, v prípade, ak tovar nakupuje osoba v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká.

Platobné podmienky

Predávajúci internetového obchodu akceptuje nižšie uvedené platobné podmienky:

 • Bankovým prevodom pri zadaní platby vyberte "Bankový prevod", po dokončení objednávky obdržíte do 24 hodín zálohovú faktúru ktorú. následne uhradíte. Tovar bude odoslaný po pripísaní platby na náš účet.
 • Dobierkou - platba kartou alebo v hotovosti dopravnej spoločnosti.
 • Online platobnou kartou prostredníctvom služby STRIPE, (platba cez virtuálny POS terminál).
 • Môžete zaplatiť prostredníctvom VISA, MASTERCARD, Apple Pay a American Express.
 • V objednávkovom formulári v záložke Platba vyberiete možnosť Platba kartou online a vyplníte údaje o platobnej karte. 
 • Následne kliknete na Skontrolovať objednávku a budete pokračovať na stránku, kde skontrolujete objednávku a v prípade jej správnosti stlačíte tlačidlo Zaplatiť.        

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Dodacie podmienky a spôsoby dodania tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh, množstvo tovaru a v príslušnej kvalite tak, ako bolo uvedené v objednávke zákazníka a v dohodnutej cene. Ďalej sa zaväzuje tovar adekvátne zabaliť a odoslať v dohodnutom termíne.

Predávajúci sa zaväzuje vystaviť faktúru a pribaliť ju k zásielke.

​Vo všeobecnosti, ak sa neuviedlo inak a daný tovar je na sklade, termín dodania tovaru je 2 až 5 pracovných dní, v závislosti od zvolenej platby kupujúcim a spôsobu dopravy odo dňa prijatého potvrdenia objednávky spotrebiteľom.

V prípade, že tovar nie je skladom, je dodacia lehota 7dní až 6 týždňov, čo je dané technológiou výroby a závisí od toho, v ktorej časti výroby sa daný produkt aktuálne nachádza. Presný termín dodania a dostupnosť si môžete overiť na telefónnom čísle +421 940 026 226, alebo na e­-mailovej adrese info@mooneton.com. V období Vianočných a Veľkonočných sviatkov, ako aj v čase zvýšeného čerpania dovoleniek (jún, júl, august) sa môžu jednotlivé doby dodania predĺžiť, avšak najviac o 15 pracovných dní a predávajúci o tomto predĺžení kupujúceho včas informuje.

Spotrebiteľ sa zaväzuje objednaný tovar prijať, a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

Kupujúci by si mal zásielku pri jej prevzatí vizuálne skontrolovať (napr. či balík nie je zjavne poškodený, premočený alebo otvorený). Pokiaľ má zásielka viditeľne poškodený obal, nemusí to hneď znamenať, že tovar vnútri je tiež poškodený. Preto sa odporúča skontrolovať aj samotný tovar (aj v prípade, že balík nie je poškodený).

Príjemca (kupujúci) má pred prevzatím právo na dôkladnú vizuálnu kontrolu doručenej zásielky a v nej umiestnenom tovare a dopravca (kuriér) musí v takom prípade kontrolu strpieť.

Ak je balík alebo tovar v ňom uložený poškodený, kupujúci môže odmietnuť prevziať zásielku (t. j. kuriérovi povie, že ju z dôvodu poškodenia nepreberie). S dopravcom treba spísať zápis o škode na zásielke. Zároveň kupujúci o danej situácii bezodkladne informuje predávajúceho.

Bez riadne spísaného zápisu o škode na zásielke nemusí byť reklamácia mechanického poškodenia akceptovaná.

Predávajúci informuje spotrebiteľa o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Spotrebiteľ je zodpovedný za správnosť poskytnutých kontaktných údajov predávajúcemu, na základe ktorých bude dostupný v deň doručenia tovaru a zabezpečí tak plynulý priebeh odovzdania tovaru prepravnou spoločnosťou. Pokiaľ si túto povinnosť nemôže splniť spotrebiteľ určí náhradnú osobu, ktorá je zodpovedná za prevzatie tovaru alebo termín a dohodne sa tak s predávajúcim o alternatívnom prevzatí tovaru.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru spôsobené dopravcom.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm. a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 
Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 
Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

​Spôsoby dodania

 • Dopravnou spoločnosťou - kuriérom
 • Po dohode individuálnou dopravou

​Záruka a reklamácie

Záruka na tovar je 24 mesiacov pre spotrebiteľa a 12 mesiacov pre podnikateľa.

​Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho uverejnené na stránkach predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad (alebo záručný list ak je dodávaný).

Reklamácie sú vybavované

Telefonicky na tel.čísle +421 940 026 226

E-mailom na adrese info@mooneton.com do predmetu uveďte ,,REKLAMÁCIA"

Poštou na adresu Mooneton s.r.o., Radvanská 29, Banská Bystrica, 974 05

Predávajúci nezodpovedá za škody na produktoch spôsobené:

 • ak k poškodeniu došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, resp. v návode na údržbu a čistenie, ktoré sú súčasťou balenia a dostupné na stiahnutie pri každom produkte,
 • používaním tovaru na účely, pre ktoré nie je určený,
 • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok,
 • zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

  Reklamáciu nie je možné uplatniť na

  • na farebnú odchýlku výrobku z betónu alebo dreva, ktorého farebné prevedenie podlieha variabilite materiálu, jeho vlastnostiam, chemickému a minerálovému zloženiu. Farebné prevedenia produktov na www.mooneton.com sa na monitoroch a zobrazovacích zariadeniach nemusia vykresľovať v ich reálnej podobe. Betón sa skladá z prírodných materiálov a tak aj pri tom najpresnejšom výrobnom postupe nie je možné garantovať presný farebný odtieň preto jemné farebné odlišnosti nie sú dôvodom na reklamáciu,

  • na odchýlky vo vzhľade produktu spôsobené jedinečnou štruktúrou a povahou materiálu (ako vzduchové póry, praskliny a pod), ktoré nie sú v rozpore s jej kvalitatívnymi a konštrukčnými vlastnosťami,

  • na odchýlky v rozmedzí 3 mm, nakoľko sa jedná o ručnú výrobu a naše produkty nie sú masovo produkované presnými strojmi,

  • na váhové odchýlky v +/- 5%, nakoľko sa jednotlivých zmesiach môže meniť obsah vzduchu a produkty sú brúsené a leštené ručne, čo tiež môže ovplyvniť výslednú hmotnosť.

  Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30
  dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

  V prípade vrátenia kúpnej sumy, bude táto suma vrátená na bankový účet kupujúceho uvedený v reklamačnom formulári, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak.

  V prípade uplatnenia reklamácie platí reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku, v prípade rozporu medzi týmito VOP a Reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť Reklamačný poriadok, ktorý je prístupný na stránkach predávajúceho.

  ​Záverečné ustanovenia

  ​Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť uzavretím kúpnej zmluvy, a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal v celom rozsahu im rozumie a súhlasí s nimi. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu alebo úpravu týchto podmienok kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať.

  Alternatívne riešenie sporov

  V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov.

  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia Obchodných podmienok na internetovej stránke www.mooneton.com V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto zmluva riadi Obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá.

  Tieto Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2022