Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok upravuje reklamačné podmienky pre maloobchodný predaj a predaj cez internetovú stránku www.mooneton.com medzi prevádzkovateľom a objednávateľom pri vybavovaní reklamácií týkajúcich sa správnosti, kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.mooneton.com je spoločnosť Mooneton s.r.o., Radvanská 29, 974 05 Banská Bystrica,
IČO: 53099834, DIČ: 2121262330, IČ DPH: SK2121262330.
Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.
1. PREDMET REKLAMÁCIE
Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
​2. PLATNOSŤ REKLAMÁCIE
V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
3. ZÁRUČNÁ DOBA
Ak je kupujúci spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
4.KUPUJÚCI JE POVINNÝ REKLAMÁCIU UPLATNIŤ BEZODKLADNE U PREDÁVAJÚCEHO, A TO HNEĎ PO ZISTENÍ VADY.
​5.ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY SA NEVZŤAHUJE NA VADY SPOSOBENÉ NASLEDOVNÝM:
5.1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim
5.2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, resp. v návode na údržbu a čistenie, na webovej stránke a vo Všeobecných Obchodných Podmienkach
5.3. používaním tovaru na účely, pre ktoré nie je určený
5.4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar
5.5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním
5.6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok
5.7. zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 
6. REKLAMÁCIU TOVARU NIE JE MOŽNÉ UPLATNIŤ :
6.1. na farebnú odchýlku výrobku z betónu alebo dreva, ktorého farebné prevedenie podlieha variabilite materiálu, jeho vlastnostiam, chemickému a minerálovému zloženiu. Farebné prevedenia produktov na www.mooneton.com sa na monitoroch a zobrazovacích zariadeniach nemusia vykresľovať v ich reálnej podobe. Betón sa skladá z prírodných materiálov a tak aj pri tom najpresnejšom výrobnom postupe nie je možné garantovať presný farebný odtieň, preto jemné farebné odlišnosti nie sú dôvodom na reklamáciu
6.2. na odchýlky vo vzhľade produktu spôsobené jedinečnou štruktúrou (ako vzduchové póry, praskliny a pod), ktoré nie sú v rozpore s jej kvalitatívnymi a konštrukčnými vlastnosťami
6.3. na odchýlky v rozmedzí 3mm nakoľko sa jedná o ručnú výrobu a naše produkty nie sú masovo produkované presnými strojmi
6.4. na váhové odchýlky v +/- 5% nakoľko sa v jednotlivých zmesiach môže meniť obsah vzduchu a produkty sú brúsené a leštené ručne, čo tiež môže ovplyvniť výslednú hmotnosť.
7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
7.1. sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
7.2. za vady spôsobené nedodržiavaním návodu na používanie, údržbu a čistenie, ktorý je súčasťou každého balenia produktu.
8.VRÁTENIE TOVARU
Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho uvedenú nižšie, a však nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a vyplnený tento REKLAMAČNÝ FORMULÁR. Reklamáciu je potrebné zaslať písomne (poštou) alebo formou e-mailu na emailovú adresu info@mooneton.com s predmetom ,,Reklamácia".
Vzhľadom k povahe tovaru a zvýšenými prepravnými nákladmi spojenými s hmotnosťou a balením tovaru, odporúčame pred zaslaním tovaru kontaktovať nás, a to buď telefonicky alebo emailom, aby sme spoločne predišli v prípade neoprávnenej reklamácie zbytočným nákladom na prepravu a riziku poškodenia tovaru prepravou.
 9. PRIJATIE REKLAMÁCIE
Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne alebo elektronicky.
​10.VYBAVENIE REKLAMÁCIE
Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30
dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
V prípade vrátenia kúpnej sumy, bude táto suma vrátená na bankový účet kupujúceho uvedený v reklamačnom formulári, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak.
 
11. PRÁVA KUPUJÚCEHO PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE:
11.1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby
11.2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), alebo zľavu z ceny
11.3. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
12. PREVZATIE TOVARU
12.1. Kupujúci by si mal zásielku pri jej prevzatí vizuálne skontrolovať (napr. či balík nie je zjavne poškodený, premočený alebo otvorený). Pokiaľ má zásielka viditeľne poškodený obal, nemusí to hneď znamenať, že tovar vnútri je tiež poškodený. Preto sa odporúča skontrolovať aj samotný tovar (aj v prípade, že balík nie je poškodený).
12.2. Príjemca (kupujúci) má pred prevzatím právo na dôkladnú vizuálnu kontrolu doručenej zásielky a v nej umiestnenom tovare a dopravca (kuriér) musí v takom prípade kontrolu strpieť
12.3. Ak je balík alebo tovar v ňom uložený poškodený, kupujúci môže odmietnuť prevziať zásielku (t. j. kuriérovi povie, že ju z dôvodu poškodenia nepreberie). S dopravcom treba spísať zápis o škode na zásielke. Zároveň kupujúci o danej situácii bezodkladne informuje predávajúceho (kontaktné údaje sú dostupné na konci tohto reklamačného poriadku a na www.mooneton.com). Bez riadne spísaného zápisu o škode na zásielke nemusí byť reklamácia mechanického poškodenia akceptovaná.
13. PLATNOSŤ REKLAMAČNÉHO PORIADKU
Tieto reklamačné podmienky sú platné od 1.1.2022. Sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.
 
Ďakujeme za prejavenú dôveru. Záleží nám na spokojnosti našich zákazníkov, preto prísne dodržiavame výrobný proces a každý vyrobený kus dôkladne kontrolujeme. Ak sa napriek tomu vyskytnú nejaké problémy s produktom, ktorý ste si zakúpili, prosíme kontaktujte nás a veríme, že vzniknutú situáciu dokážeme vyriešiť k vzájomnej spokojnosti.
​14. KONTAKT / ADRESA:
Mooneton s.r.o.
Radvanská 29,
974 05 Banská Bystrica
info@mooneton.com
Tel.č +421 940 026 226